ديپلم امور اداري

0 دانشجو ثبت نام کرد

    ديپلم اموراداري به علت آموزش دوره كامپيوتر و دوره هاي ويژه كارهاي اداري داراي بازار كار خوبي مي باشد.امكان ادامه تحصيل اين رشته در دانشگاه به نام كارشناس اموراداري وجود دارد و تا مقاطع بالاتر نيز امكان ادامه تحصيل در دانشگاه هاي دولتي و آزاد و علمي كاربردي وجود دارد.

    براي استفاده از تخفيفات ويژه مجتمع فني آينده برتر به صورت حضوري به آموزشگاه تشريف بياوريد.

    مدیریت A.Hadavi
    X