عمومی

مطلالب عمومی

09

مهر'97

طرح ايران مهارت چيست؟

طرح ايران مهارت چيست؟ طرح ايران مهارت عنوان  طرحي ملي است كه از مهرماه سال جاري دربسياري ازاستانهاي كشور به …

ادامه مطلب

22

شهر'97

مزاياي گواهينامه فني وحرفه اي

  اخذ گواهی نامه بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای (قابل ترجمه جهت استفاده در کشور های خارجی). …

ادامه مطلب
مدیریت A.Hadavi
X