شماره تماس: 02177163338 | 02177151273

به آزمون پذیرشگرهتل خوش آمدید:

تعداد سوال : 40 

مدت آزمون : 30 دقیقه

نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه :
1399-11-05
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری