به آزمون پذیرشگرهتل خوش آمدید:

تعداد سوال : 40 

مدت آزمون : 30 دقیقه

نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه :
1400-02-28
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری