آموزش حسابداری حقوق ودستمزد

 حسابداری حقوق ودستمزدوبیمه

سرفصل های آموزشی کارگاه حسابداری حقوق ودستمزدوبیمه :

 1. تعریف کارگروکارفرما وانواع قراردادوشرایط آن
 2. نحوه به کارگیری کارآموزان
 3. آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل وپارامترهای حقوقی مرتبط با آن
 4. نحوه محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری عادی وخاص ، شب کاری وتعطیلات
 5. نحوه محاسبه عیدی وسنوات با توجه به بخشنامه های جدید دیوان عدالت اداری دررابطه با حسابداری حقوق ودستمزد
 6. انواع مرخصی وشرایط آن، تعطیلات رسمی کارگران درحسابداری حقوق ودستمزد
 7. آموزش ثبت سندحسابداری حقوق ودستمزدباتوجه به مثال واقعی شرکت بازرگانی
 8. تهیه وارسال لیست بیمه کارکنان یک شرکت بازرگانی با نرم افزار تامین اجتماعی
 9. تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان یک شرکت بازرگانی با نرم افزاردارایی
 10. تهیه وتنظیم لیست حسابداری حقوق ودستمزد پرسنل یک شرکت بازرگانی دراکسل به همراه آموزش نحوه استفاده از توابع وفرمول ها(اکسل درحسابداری)
 11. نحوه محاسبه بیمه اساتیدوکارگران ساعتی باتوجه به حسابداری حقوق ودستمزد
 12. نحوه قراردادبستن با کارفرماوشرایط پرداخت سفته یاچک ضمانت
 13. مقررات بیمه بیکاری وشرایط استفاده ازآن
 14. بررسی ماده های 82تا 92 قانون مالیات های مستقیم
 15. محاسبه مالیات بردرآمدحقوق بر اساس حسابداری حقوق ودستمزد

 

مدت زمان کارگاه : 10 ساعت

 

 

 

مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری