حسابداری معاملات فصلی

کارگاه آموزش معاملات فصلی

سرفصل های کارگاه آموزش حسابداری معاملات فصلی

  1.  آموزش نحوه ثبت خرید وفروش به همراه فاکتورهای واقعی

  2. آموزش ثبت حق العمل کاری

  3. آموزش ثبت اجاره به همراه قراردادهای اجاره واقعی

  4. آموزش نحوه بدست آوردن کداختصاصی اشخاص

  5. آموزش نحوه ثبت فاکتورهای وارداتی وصادراتی به همراه برگه سبزواقعی

مدت کارگاه : 4 ساعت

مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری