رشته های آموزشگاه فنی و حرفه ای شرق تهران

رشته های آموزشگاه فنی و حرفه ای شرق تهران

مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری