به آزمون سرپرست دبیرخانه خوش آمدید:

تعدادسوال : 40

مدت آزمون : 30 دقیقه

نام و نام خانوادگی :
شماره تلفن همراه :
1399-11-20
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری