به آزمون نقشه کشی ساختمان عمومی خوش آمدید :

تعداد سوالات :40

زمان آزمون : 30 دقیقه

نام و نام خانواگی
شماره تلفن همراه :
1402-11-30
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری