به آزمون آنلاین راهنمای عمومی گردشگری خوش آمدید:

تعداد سوال : 40

مدت آزمون : 30 دقیقه

نام ونام خانوادگی
شماره تلفن همراه
1399-11-20
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری