امكان ادامه تحصيل اين رشته در دانشگاه به نام مهندس عمران وجود دارد و تا مقاطع بالاتر نيز امكان ادامه تحصيل در دانشگاه هاي دولتي و آزاد و علمي كاربردي وجود دارد.

براي استفاده از تخفيفات ويژه مجتمع فني آينده برتر به صورت حضوري به آموزشگاه تشريف بياوريد.

مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری