به آزمون icdl خوش آمدید :

نعداد سوال : 40 

مدت آزمون : 30 دقیقه

نام ونام خانوادگی :
شماره تلفن :
1402-10-19
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری