به آزمون متصدی البسه درهتل خوش آمدید:

تعداد سوال : 40

مدت آزمون : 30 دقیقه

نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
1402-08-08
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری